αρχική σελίδα
Saturday, 02 Δεκεμβρίου 2023
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Login:  
Password:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μ.Η.)
19/07/2012
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μ.Η.)

 

 

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης ενημερώνει τις επιχειρήσεις με τις παρακάτω νομικές μορφές, που έχουν συσταθεί ΠΡΙΝ από τις 4/4/2011, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του Επιμελητηρίου, ότι θα πρέπει να αυτοαπογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ, σε καθορισμένες προθεσμίες.

 

Η υποχρέωση αυτοαπογραφής προβλέπεται από τις Υπουργικές αποφάσεις Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β/3-5-12) και Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766/Β/30-5-12) που εκδόθηκαν κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

Υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, σε συγκεκριμένες προθεσμίες, ως εξής:

α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

 

Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), ατελώς. Τη σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας. Η ευθύνη ωστόσο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληροφορήσουν το πρόσωπο το οποίο θα υποβάλλει τη δήλωση για τα στοιχεία της εταιρείας.

 

Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/30.5.2012 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

 

Εναλλακτική διαδικασία απογραφής

Εναλλακτικά, και εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλει στα γραφεία της καθΆ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012 όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα.

 

Δυνατότητα αυτοαπογραφής λοιπών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 μπορούν να απογραφούν από 01/11/2012 έως και 31/12/2012. Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή. Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ κατά περίπτωση.

Τηλ. Υπηρεσίας ΓΕΜΗ Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης: 2531022831.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή